Čo je fundamentálna analýza a ako ju správne používať pri investovaní

Úvod » Blog » Akadémia investovania » Čo je fundamentálna analýza a ako ju správne používať pri investovaní

Čo je fundamentálna analýza a ako ju správne používať pri investovaní

Lukáš Ištvan mini foto

Autor: Lukáš Ištvan

Naposledy aktualizované 3. januára 2024

Krátkodobé cenové výkyvy na finančných trhoch sú často nepredvídateľné, ale použitie fundamentálnej analýzy vám môže pomôcť vytvoriť stratégiu, ktorú šum na trhu nerozhodí a ktorá sa zameria na dosahovanie dlhodobých výnosov.

Partner článku

eToro

Partnerom článku je broker eToro. Vytvorte si investičný účet na eToro a získajte prístup k tisícom akcií, ETF a ďalších aktív z celého sveta.

Obsah

Úvod

Zistite, čo je fundamentálna analýza, prečo je dôležitá, pochopte rozdiel medzi kvantitatívnou a kvalitatívnou fundamentálnou analýzou a ako môžete tieto analýzy využiť na finančných trhoch.

Či už sa zaoberáte obchodovaním s akciami, indexami, komoditami, na forexe alebo akýmkoľvek iným finančným nástrojom, môže vám pomôcť identifikovať body, kedy je aktívum podhodnotené a cenu, ktorú by aktívum mohlo v budúcnosti potenciálne dosiahnuť.

investor analyzuje graf akcie
Vďaka fundamentálnej analýze je možné lepšie predvídať dlhodobé trendy pre jednotlivé aktíva a sektory, ale aj pre širší finančný trh.

Čo je fundamentálna analýza?

Cieľom fundamentálnej analýzy je stanoviť spravodlivú trhovú cenu určitého aktíva. Túto cenu následne môžete porovnať s aktuálnou trhovou cenou a podľa toho prijať patričné investičné rozhodnutia.

V rámci fundamentálnej analýzy budete využívať predovšetkým finančné dáta daného aktíva a rôzne makroekonomické faktory. Medzi tie patrí napríklad:

Tieto faktory ovplyvňujú ekonomickú aktivitu všeobecne a tým pádom aj ceny rôznych aktív.

Prečo je fundamentálna analýza pre investorov dôležitá?

S pomocou fundamentálnej analýzy môžete lepšie určiť, či je správny čas na nákup, predaj, alebo držanie pozície u daného aktíva.

Pokiaľ sa bavíme o investovaní do akcií, fundamentálna analýza vám umožní posúdiť aktuálne finančné zdravie určitej spoločnosti. Tieto informácie potom môžete využiť na lepšie pochopenie jej potenciálu do budúcnosti.

Avšak princípy fundamentálnej analýzy je možné aplikovať na všetky triedy aktív.

Fundamentálna analýza obsahuje nástroje, ktoré vám pomôžu vypočítať vnútornú hodnotu aktíva. S ich pomocou môžete odhaliť prípady, kedy je aktívum na trhu zle ocenené, alebo dôvody, prečo sa jeho cena začala vyvíjať tým, či oným smerom.

Krása fundamentálnej analýzy spočíva v tom, že s jej pomocou môžete lepšie pochopiť potenciál všetkých verejne obchodovaných spoločností.

Kvantitatívna a kvalitatívna fundamentálna analýza

Fundamentálna analýza je pomerne všeobecný pojem. Vzhľadom na široké možnosti využitia a množstvo faktorov ju pre lepší prehľad začali niektorí analytici deliť do dvoch podkategórií.

Kvantitatívna analýza

Akcioví investori používajú kvantitatívnu fundamentálnu analýzu na analýzu tvrdých dát. Tie získavajú z rôznych druhov účtovných výkazov, ako sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o peňažných tokoch jednotlivých spoločností.

Táto technika pomáha vyhodnotiť trendy v príjmoch, ziskovosti a peňažných tokoch spoločnosti.

Kvantitatívna analýza síce využíva presnejšie údaje, ale podnikové účtovné správy sú oneskoreným ukazovateľom – opisujú skôr to, čo sa stalo, než to, čo by sa mohlo stať.

ikona info
Kvalitní brokeri vám poskytnúť rôzne nástroje, ktoré vám analýzu uľahčia. Venujte im pozornosť, keď si vyberáte, s kým budete obchodovať.

Kvalitatívna analýza

Kvalitatívna fundamentálna analýza spočíva v použití subjektívnej analýzy pri rozhodovaní o prípadnom nákupe akcie. Investor si napríklad môže všimnúť, že spoločnosť ťaží zo zvýšeného dopytu zákazníkov, alebo že práve oznámila nový, inovatívny produkt, ktorý by jej mohol pomôcť zvýšiť podiel na trhu.

Zmeny vo vyhliadkach spoločnosti, ktoré sú identifikované pomocou kvalitatívnej fundamentálnej analýzy, by sa teoreticky mali nakoniec premietnuť do výkazov spoločnosti ako zmeny v jej príjmoch.

Kvalitatívna analýza pomáha investorom rozpoznať príležitosti včas, namiesto toho, aby čakali, až sa tieto zmeny prejavia v účtovných výkazoch.

Fundamentálna analýza akciového trhu

Na akciových trhoch je fundamentálna analýza o to jednoduchšia, že spoločnosti kótované na jednotlivých burzách majú obvykle povinnosť pravidelne zverejňovať údaje o svojom hospodárení.

Tieto údaje nájdete v účtovných výkazoch, kde sú ako súhrnné ukazovatele, tak jednotlivé podrobnosti.

zamyslený trader študuje hospodárske výsledky spoločnosti
Keď sa dokážete ponoriť do účtovných výkazov danej spoločnosti, mnohé vám napovedia o tom, či sa akciu oplatí kúpiť alebo ju radšej predať.

Fundamentálna analýza akcií

Či už sa zaujímate o technologické giganty, ako je Apple, alebo vás zaujímajú skôr tradičnejšie ťažobné spoločnosti a drahé kovy, ktoré reprezentuje napr. Zijin Mining Group, s fundamentálnou analýzou získate podrobný pohľad „dovnútra“ danej spoločnosti.

Tieto spoločnosti zverejňujú svoje účtovné výkazy, ktoré obsahujú kľúčové údaje, ako sú celkové príjmy, výplata dividend, kapitálové investície a pomer dlhu k vlastnému kapitálu (debt-to-equity; D / E).

ikona tip
Pre aktuálny prehľad plánovaných zverejnení výsledkov hospodárenia sledujte kalendár správ o výsledkoch hospodárenia.

Porovnaním údajov spoločnosti s aktuálnou trhovou cenou akcie je možné zistiť, či je akcia podhodnotená alebo nadhodnotená, a to výpočtom pomeru ceny a zisku (price-to-earnings; P / E) a pomerom ceny k účtovnej hodnote (price-to- kniha, P / B).

Fundamentálna analýza indexov

Akciové indexy sú nástroje, ktoré tvoria kôš rôznych akcií, ktoré obvykle pôsobia v jednom regióne alebo v určitom sektore.

Zhrnutím dát všetkých spoločností a pohľadom na ne ako na jeden celok môžeme získať všeobecnejšiu predstavu o smerovaní celého indexu a tým aj celého odvetvia, prípadne ekonomiky.

Zároveň môžete medzi sebou porovnať jednotlivé indexy a získať tak rýchlo predstavu o tom, kam najlepšie investovať vaše prostriedky. Napríklad porovnanie P / E pomeru indexov S&P 500 a FTSE 100 vám môže pomôcť s rozhodnutím, či vybrať spoločnosti kótované vo Veľkej Británii alebo v Spojených štátoch.

centrum Londýna a index FTSE 100
Index FTSE 100 sa skladá zo 100 najväčších akciových spoločností z Veľkej Británie.

Fundamentálna analýza na iných trhoch

Niektoré finančné nástroje, ako je forex, komodity a kryptomeny, investorom síce neponúkajú výkazy ziskov a strát. Avšak pri investičnom rozhodovaní je možné analyzovať aj iné kľúčové údaje.

Fundamentálna analýza na Forexe

Cenu menového páru ovplyvňuje ponuka a dopyt po ňom. Tie sú zase ovplyvňované širokou škálou makroekonomických faktorov. Úlohu môžu hrať úrokové sadzby v danom štáte, ktoré môžu investorov lákať vďaka vyššiemu zhodnoteniu hotovosti, prípadne nákladom na financovanie.

Kvalitatívna fundamentálna analýza pomáha investorom rozpoznať príležitosti včas.


Ruka v ruke s úrokovými sadzbami ide aj aktuálny rast ekonomiky a výška investícií v danom štáte. Pokiaľ ekonomika rastie a investuje do svojho rozvoja, je pravdepodobné, že priláka viac investorov.

Iným menám sa môže dariť v období, keď je cítiť vysoké geopolitické napätie, pretože sú všeobecne považované za bezpečné, napríklad vďaka svojej neutralite. Ide napríklad o švajčiarsky frank.

Fundamentálna analýza komodít

Komodity sú základné materiály. Dajú sa označiť za stavebné kamene všetkých ekonomických aktivít.

Preto, keď sa bavíme o analýze komodít, väčšinou berieme do úvahy vývoj na makro úrovni. To znamená, že sledujeme široké ekonomické cykly, ktorými si jednotlivé ekonomiky prechádzajú.

ikona info
Pridaním rôznych typov finančných aktív môžete vytvoriť odolné a dobre diverzifikované portfólio.

Cenové trendy na komoditných trhoch obvykle trvajú dlhšie ako na iných trhoch. Je to preto, že dopyt sa môže meniť okamžite, ale ponuka je neelastická.

Či už sa bavíme o prírodnom cykle, v ktorom môžeme upraviť zber jednotlivých poľnohospodárskych surovín (ako pšenica alebo sója), alebo otvorenie novej zlatej bane, všetko zaberie veľa času.

Zhrnutie

Jasná stratégia by mala byť kľúčovou súčasťou vašej investičnej cesty. Len tak môžete dosiahnuť svoje finančné ciele bez toho, aby ste sa vydali zlým smerom.

Pomôcť vám v tom môže aj fundamentálna analýza, pretože vďaka nej budete schopní lepšie identifikovať investičné príležitosti a zároveň stanoviť výstupný bod investície, aby ste nenechali ležať výnosy bokom.

Časté otázky

Kde nájdem správne informáie o fundamentálnej analýze?

Väčšina informácií potrebných na vykonanie fundamentálnej analýzy je verejne dostupná. Kvalitní brokeri zhromažďujú a zdieľajú údaje týkajúce sa správ o výsledkoch hospodárenia. Podrobnejšiu analýzu môžete obvykle nájsť na webovej stránke danej spoločnosti v sekcii „Pre investorov“ alebo „Investor relations“.

Pre aktuálny prehľad o zverejnených aj plánovaných správach o výsledkoch hospodárenia môžete sledovať kalendár správ o výsledkoch hospodárenia.

Aké sú nevýhody fundamentálnej analýzy?

Veľa údajov, ktoré používame vo fundamentálnej analýze, podrobne popisuje už prebehnuté udalosti. Aj keď pomerne presne opisujú to, čo bolo, použitie týchto údajov na stanovenie budúcich trendov zahŕňa určitú mieru subjektivity.

Preto je možné, že dvaja analytici na základe rovnakého zdroja dát dôjdu k dvom rozdielnym záverom. Zároveň vďaka oneskoreniu môžete prísť o obdobie najvyššieho rastu.

Existuje nejaká alternatíva k fundamentálnej analýze?

Za určitú alternatívu k fundamentálnej analýze možno označiť technickú analýzu. Technická analýza využíva historické dáta o trhu na predpovede budúcich cenových pohybov. Pri jej používaní budete sledovať cenové grafy, počítať indikátory a hľadať určité vzorce.

Ale aj keď ju tu označujeme za alternatívu, mnoho úspešných investorov a obchodníkov tieto analýzy kombinuje a tým do istej miery eliminujú ich slabiny.

Partner článku

eToro

Partnerom článku je broker eToro. Vytvorte si investičný účet na eToro a získajte prístup k tisícom akcií, ETF a ďalších aktív z celého sveta.

Váš kapitál je spojený s rizikom.

 
Upozornenie:

  • Tieto informácie majú iba vzdelávací účel a nemali by sa považovať za investičnú radu, osobné odporúčania, ponuku na kúpu alebo predaj, žiadosť o kúpu alebo predaj akýchkoľvek finančných nástrojov.
  • Tento materiál bol vytvorený bez ohľadu na akékoľvek konkrétne investičné ciele alebo finančnú situáciu a nebol pripravený v súlade s právnymi a regulačnými požiadavkami na podporu nezávislého prieskumu. Všetky odkazy na minulú výkonnosť finančného nástroja, indexu alebo investičného balíčka nie sú a nemali by byť považované za spoľahlivý ukazovateľ budúcich výsledkov.
  • eToro a uspesnynaburze.sk nedávajú žiadne záruky za presnosť alebo úplnosť obsahu tohto sprievodcu a nepreberajú v tomto smere žiadnu zodpovednosť. Pred poskytnutím akéhokoľvek kapitálu sa uistite, že poznáte riziká spojené s obchodovaním. Nikdy neriskujte viac peňazí, než koľko ste ochotný stratiť.

 
Páčil sa vám tento článok? Odporučte ho aj svojim priateľom. Pomôžete tak rozšíriť kvalitné informácie o investovaní na burze. Nenechajte si újsť ďalšie novinky zo sveta investovania a pridajte sa k nám aj na facebooku.

zdielaj článok o burze

O autorovi

Lukáš Ištvan malá fotka

Lukáš Ištvan

Na finančných trhoch investujem od roku 2014. Absolvoval som množstvo školení a seminárov od profesionálnych investorov z Česka. Neustále sa vzdelávam, aby som držal krok s tými najlepšími. Viac informácií o mne nájdete na tejto stránke.

Diskusia k článku